Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden JuRo Unirek b.v.

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten  overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014.

Klik hier om een exemplaar van onze leveringsvoorwaarden te downloaden in pdf formaat.

METAALUNIEVOORWAARDEN

Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014. Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein ©Koninklijke Metaalunie.
Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die een lid van Koninklijke Metaalunie doet, op alle overeen-komsten die hij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn, een en ander voor zover het Metaal-unielid aanbieder dan wel leverancier is. 

1.2. Het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt wordt aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.  

1.3. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze voor-waarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor. 

1.4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door
Metaalunieleden.
Artikel 2: Aanbiedingen
Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom
Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie
Artikel 5: Levertijd / uitvoeringsperiode
Artikel 6: Risico-overgang
6.1. Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, vestigingsplaats opdrachtnemer, conform Incoterms 2010. Het risico van de zaak gaat over op het moment dat opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan opdrachtgever. 

6.2. Ongeacht het bepaalde in lid 1 van dit artikel kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren. 

6.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak onder zich houdt, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van opdrachtnemer. Als opdrachtgever de in te ruilen zaak niet kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de over-eenkomst werd gesloten, kan opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden. 
Artikel 7: Prijswijziging
Artikel 8: Overmacht
Artikel 9: Omvang van het werk
Artikel 10: Wijzigingen in het werk
Artikel 11: Uitvoering van het werk
Artikel 11: Uitvoering van het werk
11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals: 
a.     gas, water en elektriciteit;
b.     verwarming;
c.     afsluitbare droge opslagruimte;
d.     op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.

11.2. Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor schade in verband met verlies, diefstal, verbranding en beschadiging van zaken van opdrachtnemer, opdrachtgever en derden, zoals gereedschappen, voor het werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt materieel, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats. 

11.3. Opdrachtgever is gehouden zich adequaat te verzekeren tegen de risico’s genoemd in lid 2 van dit artikel. Opdrachtgever dient daarnaast te zorgen voor verzekering van het werkrisico van te gebruiken materieel. Opdrachtgever dient opdrachtnemer op eerste verzoek een kopie van de betreffende verzekering(en) en een bewijs van betaling van de premie te sturen. Als er sprake is van schade is opdrachtgever verplicht dit onverwijld bij zijn verzekeraar te melden ter verdere behandeling en afwikkeling. 

11.4. Als opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden van dit artikel niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra opdrachtgever alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van opdrachtnemer dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle voor opdrachtnemer uit de vertraging voortvloeiende schade.  
Artikel 12: Oplevering van het werk
Artikel 13: Aansprakelijkheid
Artikel 14: Garantie en overige aanspraken
Artikel 15: Klachtplicht
Artikel 16: Niet afgenomen zaken
16.1. Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd en/of uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats af te nemen. 

16.2. Opdrachtgever dient alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem kan worden verwacht teneinde opdracht-nemer tot aflevering in staat te stellen. 

16.3. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. 

16.4. Bij overtreding van het bepaalde uit de leden 1 en/of 2 van dit artikel is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 
Artikel 17: Betaling
Artikel 18: Zekerheden
Artikel 19: Beëindiging van de overeenkomst
Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Contact met JuRo

Terugbelverzoek Geef ons uw nummer en wij bellen u terug!
Vul a.u.b.uw naam in
Vul a.u.b.uw telefoonnummer in
Dank u! Wij hebben u verzoek ontvangen en bellen u z.s.m. terug.
Volg JuRo Unirek op Facebook

Contactinformatie

Hoofdkantoor

De Veken 213
1716 KJ Opmeer
T 0226-35 44 00
E info@juro.nl

Openingstijden
Opmeer:

Maandag t/m vrijdag
08:00 - 17:00 uur

Verkoop Friesland

De Marne 29-K
8701 PV Bolsward
T 0515-792 000
E info@juro.nl

Openingstijden
Bolsward:

Bezoek op afspraak

Leveringsvoorwaarden

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten  overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014.

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren.

Bekijk privacyverklaring

Financieel

Bank: NL90RABO0350779341
Btw  : NL807675167B01
KvK  : 36053851

Search